Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka (co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe), a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:
- rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy, usprawniania widzenia i słuchu, orientacji i koordynacji wzrokowo-przestrzennej, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
- pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, odczytywania jego zachowań i ich właściwej interpretacji oraz prawidłowej na nie reakcji, instruktażu i poradnictwa w zakresie działalności rewalidacyjnej, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i inne przedmioty.

Odpowiednio dobrane zajęcia i ćwiczenia ustala się indywidualnie na spotkaniu z psychologiem / 45 min.
1 zajęcia – 50 zł
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.